הקהילה בנאבל: חינוך, ניהול, מגורים ויחסים עם הגויים