נופש בראש השנה, בנייה וקישוט הסוכה וריקודי שמחת תורה