Brit Yitzchak

Name of speaker: 
Sara Ben ʿAmos
Gender of speaker: 
Female
Occupation of speaker: 
Housewife
Age of speaker at time of recording: 
84
Year of immigration: 
1949
Speaker's country of origin: 
Speaker's community of origin: 
שפה: 
Conversation topics: 
Documentation: 
Ophir Phofliger
Year of recording: 
2021
Translator: 
Prof. Luca D’Anna
Transcriptor: 
Prof. Luca D’Anna

Translation: 

The Zohar, they read the Zohar, the men read the Zohar, and they prepare a lot of food, and sing, rejoice and shrill, lu lu lu lu lu lu lu, very beautiful, during the Zohar. The next day he is circumcised. On the Zohar night, we, the son, the mother doesn’t go out at all, she only stays with the son, she doesn’t go out at all. She clings to the son and stays with him. They care a lot about sons.

My husband wasn’t… he would hold you in high esteem if you gave birth to a daughter. He would rejoice both for the daughter and for the son. He would go buy the clothes and bring me everything at the hospital, he loved me very much. Whether I gave birth to a girl or a boy made no difference to him, the same. He rejoiced for the girl and rejoiced for the boy.

Transcription: 

əz-zohəʁ, yəqʁāw z-zōhəʁ, əʁ-ʁžāl yəqʁāw z-zohər, u-yʕamlu mākla bə-zāyd, u-yġannīw, u-yfəʁḥu u-yzaġəʁču lu lu lu lu lu lu lu, saməḥ kbīʁ, fi z-zohər. u-ġədwa əl-HEbritHE. u-līləč əz-zohər ḥnan ʕand-na fi -l-wəld, l-əṃṃ mā-čəṭlaʕ-š baʁʁa HEbə-xlalHE, čəqʕad HEʁakHE mʕa l-wəld, mā-čəṭlaʕ-š HEbə-xlalHE, šādda l-wəld u-čəqʕad mʕā-, ixāfu ʕalī- bə-zāyd əl-wəld.

ʁāžl-i mā-kān-š… iʕazz bī-k tžīb əl-bənč. Yefrəḥ HEgamHE bə-l-bənč HEgamHE bə-l-wəld yemši yešri l-ḥwāyž u-yžīb-l-i kəll šey fi s-sbīčār, iḥabb-ni bə-zāyd, žəbč bənč wə-lla wəld mā-ʕand-ū-š ḥāža kēf kēf. HEsamaḥHE bə-l-bənč u-HEsamaḥHE bə-l-wəld.