Bishkek

Dushanbe

Israel

Karaki

Samarkand

Shahrisabz

Tashkent