Aliya and absorption

Name of speaker: 
Sara Ben ʿAmos
Gender of speaker: 
Female
Occupation of speaker: 
Housewife
Age of speaker at time of recording: 
84
Year of immigration: 
1949
Speaker's country of origin: 
Speaker's community of origin: 
שפה: 
Conversation topics: 
Documentation: 
Ophir Phofliger
Year of recording: 
2021
Translator: 
Prof. Luca D’Anna
Transcriptor: 
Prof. Luca D’Anna

Translation: 

We boarded the ship, and it was a good ship. There, we calmed down, ate and drank. Then, they stopped us in the middle of the sea and told us “There are the English here, you will not enter Israel”. After a few hours, we entered Israel. We entered Saint Lukas, from Saint Lukas they took us to Binyamina, here, in this place. I knew Italian, Italian, we used to study in Italian. We came to Israel and we didn’t know anything. Wherever we went to to to to to to to, what’s that? In Italian. Then we learned Hebrew and we forgot Italian. To here, this, this place. I used to live here. Tents, tents, tents, it was all full of bunks and there there was a canteen, we used to go take our food and back to our tent. We stayed here for a year.

Transcription: 

ʁkəbna fi l-bābūʁ, HEve-ayaHE bābūʁ HEtovHE, bāy, u-ġādi čannīna u-klīna, u-šrəbna. baʕdēn waqqfū-na fi wəsṭ lə-bḥaʁ u-qxālū-n-na čəmma l-inglīz ənēya, mā-ydaxlū-š l-HEIsʁaelHE. baʕd HEkamaHE, qəddāš sāʕa, dxəlna l-HEIsraelHE, dxəlna Sant Lukəs [Saint Lukas], mən Sant Lukəs [Saint Lukas] žābū-n-na l-HEBinyaminaHE lə-hnēya, fi l-HEmaqomHE āda. ʕarafč HEtalkitHE, bə-t-HEtalkitHE, nətʕallmu bə-t-HEtalkitHE. Žēna l-Isʁael, ma-nʕarfu šey. Wēn-ma nəmšīw to to to to to to to HEve-ze huHE? Bə-ṭəlyāni. U-baʕdēn ʕʁəfna l-HEʕaʁaHE… l-HEivʁitHE nsēna ṭ-ṭəlyāni. Lə-hnēya, āda, hāda l-məṭraḥ āda. Lə-hnēya kənt sākna. Qwāṭən qwāṭən qwāṭən, kəlli məlyāna qwāṭən u-ġādi čəmma HEḥeydeʁ aʁuxaHE, nəmšīw nāxdu l-mākla u-nžīw lə-l-HEqetonHE nčāʕ-na. qʕadna ʕām hnǟya